??????????? ?????????????? ?????? ?????? 2019-2020 ? ?????? ???????

????? ??????????? ????????????? ? ??????? ??????? ???????????? ?????? ?????? 2019. ???????? ?????? ??????, ???????? ? ?????? ????????, ???????????? ? ????. ? ????? ?????? ?????-????? Suzuki Jimny 2019-2020.

?????????? ??????:?????????? ??????????? ?????? ?????? ???? ???????? ???????? ????????????? ??????????????. ??????? ?????????? ??????????? ??? ? ??????? 1970-?? ????, ???? ???????????? ???? ???????? ? 1968-??. ?????????? ?????? ??????????? ??? ?????? Samurai. ?? ?????? ??????? ???????, ??? ???? ?????? ??????? ?????? ??????????????, ?????? ???-?? ??????????. ????? ?????????? ????????? Hope Star, ? ????????? ? ????? ????? ?? Mitsubishi.

?? ??????? ?????????? 4 ????????? ?????? ??????, ?? ??? ????? ??????????? ??????????? ???????? ? ?????? ??? ??????? ??????, ? ??? ?? ?????. ????? ????????, ??? 5-?? ???????, ??????????? ???????????? Suzuki Jimny ??????? ?? ????. ?????????, 4-?? ????????? ??????? ???? ???????????? ? ??????? 2017 ????, ?? ????????? ???? ????????. ??????????? ??????????? ? ???? ???????? ? ???? 2018 ????, ? ??? ? ??????? 2018 ???? ?????? ?????? ?????????? ???????? ?? ????????????? ???????? ? ?????????.
????? Suzuki Jimny ?????? ???????? ???????????? ??-?? ???????????? ??????, ????????????? ? ???????? ????????????. ?????????? ?? ??????? ? ?????? ???????? ?????? ??????, ??? ??????? ?????????? ?????????? ?????????, ??????? 1,5 ????? ? ????????? 102 ???????, ? ???????????? ???????? ???????? 130 ??. ??????? ????? ?? ???????????, ?? ????? ?????????? ?????????? 5-?? ??????????? ???????????? ??? 4-?? ??????????? ?????????????? ??????? ???????. ?????? ?????? Suzuki Jimny ????????????, ??????, ? ???????????? ??????? ??? ??????????.

??????? ? ??? ?????? ?????? 2019

???????? ?? ????????? ? ?????????, ? ??? ?? ????? ????????? ?????? ??????, ????? ??-???????? ??????? ???????????, ? ???????????? ??????? ? ???????? ?????????????. ????????? ?????? ???????? ?????????? ?????? ??????????, ?????? ????????? ???????????? ???????????.?????? ??????????? ?????? ???????????? Suzuki Jimny ???, ??????? ???????? ?????? ??? ???? ???????????? ??????????. ?????????????? ????? ??????????? ????? ???????? ????? ??????? ? ??????????.

??????? ? ??? ?????? ?????? 2019-2020
?????, ?? 3480 (? ???????? ??????? 3645)
??????, ?? 1645
??????, ?? 1720
???????? ????, ?? 2250
????? ???????? ?????, ?? 1395
????? ?????? ?????, ?? 1405
???? ??????, ??????? 49
???? ??????, ??????? 37
???????, ?? 210
?????????? ?????????? ???? 4
????? ????????? ?????????, ? 830 (?? ????????? ?????? ????? ???????)
????? ????????? ?????????, ? 85 ? ??????????? ????
????? ?????????? ????, ? 40
??????????? ?????? ?????????, ? 4,9
??????????? ???, ?? 1090-1135
?????? ???, ?? 1435

? ?????? ?????????? ? ???????????????? ?????????, ????? ??????????? Suzuki Jimny ????? ?????? ???????? ?? ??????????. ????? ? ???, ??? ???????? ???????????? ????? ?????????????? ???, ? ??????????? ???????????? ????????? ?? ??????????? ??????????????? ?????????? ?????? ????????????.

??????????? ? ???????????? ?????????????? ?????? ??????

??????? ????? ???????????? ???????????????? ?????? ?????? ????? ?? ? ????, ??? ??? ????????, ???????? ????? ???????????? ? ?????????????? ????????????. ????????? ?????? ??????????, ??????????, ??? ? ?????? ??????. ????????? ???????? ????????????? ?? ???????????????.

??????????? ? ???????????? ?????????????? ?????? ?????? 2019-2020
????????? VVT
??????? ??????
????????? ??????? ?????????????? ??????
?????????? ?????????/???????? 4/16
?????, ? 1,5
????????, ?.?. 102
???????? ??????, ?? 130
??????????? 5 ??. ???? 4 ??. ????
???????????? ????????, ??/??? 145 140
?????? ?????? ??????
?????? ??????? Suzuki Jimny
?? ??????, ? 7,7 8,4
?? ??????, ? 6,2 6,9
????????? ????, ? 6,8 7,5
?????? ??2, ?/?? 154 170

?????? ???????????? ???????, ??? ??????? ?????? ???? ???????????? ?????????, ??????? ???? ? 3-??? ????????? ????????????. ????? ??? ????? ???????? ????????? ???????, ??????? 0,6 ?????, ? ??? ?? ????????????? ????????? ?????????. ??????????? ? ??????, ?? ????, ???????????? ? 3-?? ? 4-?? ????????? Suzuki Jimny.

????????? ??????? ? ???????? ??????

??????? ??? ?????? ?????? ??????, ??? ? ??????????, ????????? ???? ??????????? ????. ??? ?????????? ???????????? ??? ?? ?????? ??????????, ?? ? ??????????? ? ??????????? ??????????. ??????? ? ????? ??????????? ????????? ????????, ??????? ???????????? ?????????? ??????????? ??????, ? ??? ?? ??????????? ????????. ??????????, ??? ??????? ? ????? ?????????? ??????????? ????. ????????? ??????? Suzuki Jimny ?????? ??????? ??? ??????? ?? ??????????. ??????? ??????????? ???????? ???????, ????? ??????????. ??????? ?? ??? ??????? ????????? ????????????? ????? ?? 15″, ? ?????? 195/80. ????????? ???, ?????? ????????? ? ?????????? ???? ? ??????, ????? ??????? ????????? ?????, ???? ?????????? ??????? ??????? ??????????? ????????. ?????? ??????, ? ??????? ???????????? ???????? ??? ??????????.

?????? ?????? ?????? ?????? ??????

????? ???????? ????????? ???????? ?? ???????? ?????? ????????????. ?????? ????????? Suzuki Jimny ???????? ?????????? ??????, ? ??? ????????? ????????? ?????????? ??????? ???????. ??????? ??? ?? ? ? ??????, ???? ??? 3-??? ?????? ?????????? ??? ???????????? (??????????? ?? ????????? ?????), ?? ? 4-?? ????????? ??? ?? ????????? ???????????? ? ??????????.?????????????? ?????? ??????? ????????????? ??????? ? ????????, ??????? ?????? ??????????? ???????. ?????? ????? ??? ?? ???????? ?? LED ??????????, ????????? ???? ?????? ??????????????? ? ?????? ?????? ? ?? ??????? ??????????. ????????????? ?? ?????? ?????????? ???????????? ??????????? ??????. ?? ???? ??????????? ????????????? ????????? ?????????? ?????????????? ????????? ?? ?????? ??? ????? ???????????? Suzuki Jimny, ?? ???????????? ????????? ?????? ? ????????? ????? ??????? ?? ?????.

???? ? ???????????? ?????? ?????? 2019-2020

?????? ??????? ? ?????????? ???????????? ???????????? ?????? ??????, ????? ?????????? ? ?????? ??????, ??????? ?? ?????. ? ?????? ? ????????? ??????? ???? ?? ???????, ??? ??? ????????????? ???????? ??????? ?? ?? ?????? ???????. ??? ?? ????? ? ?????? ??????? ??? ????? ?????????? ???????, ? ???? ?? ????????? ???? ?? ????????????.

???? ? ???????????? ?????? ?????? 2019-2020
???????????? ??????????? ???? ??, ???? $
GA 5 ??. ???? 18807
GL 5 ??. ???? 20577
GL 4 ??. ???? 21923
GLX 4 ??. ???? 25885

?? ???????? ? ????????????, ????? ??????????? Suzuki Jimny ??????????? ?????????? ?? ???????????????. ?? ????? ??????? ????????? ?????????????? ??????? ? Android Auto, ??????? ????????????, ????????? ? ?????? ???????, ??????????? ?????????? ???????????. ??? ?? ????? ????????, ??? ??????? ????? ???????, ???????????, ??? ???????? ???????? ?? ???? ????? ?????????? ?? ??????????.
??? ????? ????? ????????, ??? ????? Suzuki Jimny ?????? ?????????, ?????? ??? ????????????? ?????????????? ??????????? ?????????, ? ??? ?? ??????? ??????????? ??????????. ???????? ?? ??, ??? ???? ???????????? ?????????? ?? ????? ?????????? ?? ?????????? ??????, ?? ?????????? ? ???????????? ?????? ?? ???????? ??????. ??????????????, ????? ????????, ??? ?????? ?????????? ??? ???????? ????????? ???? ?? ?????????? ? ??????????. ???????? ????????? ????? ?????? Suzuki Jimny 2019-2020.?????-????? ?????? Suzuki Jimny 2020:

????
Suzuki

????-??????
????? ??????????? ????????????? ? ??????? ??????? ???????????? ?????? ?????? 2019. ???????? ?????? ??????, ???????? ? ?????? ????????, ???????????? ? ????. ? ????? ?????? ?????-????? Suzuki Jimny 2019-2020.


—>

????? Suzuki Jimny 2019: ????????? ??????, ?????????? ?????????, ??????????? ??????????????, ????? ????????????, ???????????? ? ??????. ? ????? ?????? ? ?????-????? ?????? ?????? 2019 ????!

?????????? ??????:Suzuki Jimny ? ?????????????? ????????????? ??????????? ?????????????? ??????, ????????????? ????????? Suzuki Motor Corporation ? 1968 ????. ? ??? ??? ?????????? ????? ??????? 4 ?????????, ??????????? ?????????? ?? ??????? ?????????? 5 ???? 2018-?? ????, ???? ? ??????? ??????? ?????????? ??? ???????? ??? ? ????.

?????????? Suzuki Jimny 2019 ???????? ????????? ????? ???????????????, ?? ??????????? ?????????, ???????? ????????????????? ????????????, ????? ???????????? ? ??????????? ???????, ? ????? ??????? ??????????? ?????? ?????????.

??????? ??????? ??????, ???????, ??? ??????? ?????? ???????? ?? ????? ? ?????????? ?????? ????????? ???????????? ?? ?????? ????????? ????? ???????????? ??????????? ????????????, ?? ? ???????? ?????????????????? ? ????????????? ? ??????.

????????? Suzuki Jimny

???????? ?? ???? ?????????????, ???????? ????? Jimny ??????????? ? ??????, ? ??? ??????? ??????? ????????-??????????? ??????, ???????? ??????????? ????? ???????????? Mercedes-Benz G-??????.?????? ??????????
???????? ?????????? ?????????? ???????? ??????, ????????????? ???????????????? ???????? ? 5 ????????????? ????????? ? ????????? Suzuki ?? ??????, ? ????? ?????????????? ???????? ???????? ? ???????? ???????????????? ? ????? ??????????????. ??????? ???????
???????? ????? ?????????? ?????????? ????????????: ???????? ?????, ????????? ??????? ???? ? ??????????? ???????, ???????? ?????? ????? ????? ? ??????? ????????. ??? ?? ????? ???????? ??????? ??????? ??????? ??????????, ?????????????? ??????? ?????????? ??? ???? ?? ???????????? ? ?????? ?????????. ??????? ? ?????????? ????? ????????????
???????????? ??????? ????? ??????, ?? ??????? ?????????? ??????????? ???????, ? ??????????? ? ?????? ?????? ??????????? ?????? (????????? ?????? ??? ??????? ??? ???? ?? ?????????? ? ??????? ?????).??????? ???????? ??????? ???????????? ? ????????? ?????????:

?????, ?? 4255
??????, ?? 1807
??????, ?? 1537
???????? ????, ?? 2645

?????????? ????? ???????? ? ?????? ???? ?????????? 2,25 ?, ??? ?????????? ?????????? ??????? ?????????. ?????????? ???????? ??????????? ?? 20 ?? ??????????? ???????, ???????????? (??. ???????) ???????????? 210 ??, ??? ?????? ? ???????? ?????????? ?????? (???? ?????? ? 37 ????????, ???? ?????? ? 49 ????????) ???????????? ?????????? ???????? ???????????? ???? ?? ????????? ??????????.??? ? ?????????????? ????????? ???????-????????????, ????? ?????? ?????? ?????????? ??????? ??????? ????????? ??????, ? ????? ????? ????? 15-????????? ????????? ??? ?????????????? ??????? (?? ???????? ????? ? 16-????????).

???????? ?????? Jimny

???????? ??????????? ?????? ?????????? ????????? ????????, ???????? ??????? ??????? ??????. ????? ???????, ???????? ?? ???? ?????????????? ? ???????? ???????, ????????? ?????????? ??????? ? ??????????. ????? ?????????
????????????? ???????? 3-???????? ?????????? ? ????????? ?????, ?????????????? ????? ?????????? ??????????? ? ??????? ????????? ????????? ??????????. ? ??????????? ????? ??????? ????????????? ???????? 7-???????? ??????? ?????????????-???????????????? ??????, ?????????? ???? ??????????? ????????????, ? ????? ??? ???????????????????? ????????, ?????????? ?? ?????????? ????????????? ???????? ????????????. ? ????? ???? ??????????? ?????? ????????????? ????????? ??????????????? ???????????? ??????. ??????? ???????? ?????? ? ?????? ? ????? ???????????? ??????????, ?? ????????????? ???????????. ??????, ? ?????? ????? ?????? ??????? ?????? ? ??????????? ????????.
????? Suzuki Jimny
????? ?????? ????????????? ??????????, ??? ???????? ?????????? ?????????? ?????????? ? ???????????? ?????? ? ???????? ??????? ?????????? ? ??????????? ??????????? ???????????, ? ?????? ? ????????? ????????, ???????????? ??????????? ?????????? ???????.

?????? ??????????? ????????? ????? ?????? ????????????? ???? ???? ?????????? ? ???????? ?????, ? ?? ????? ??? ?????? ?????????? ????? ?? ??????? ?????????? ???????????? ? ???????.

????? ?????????
? ???????-???????????? ????? ????????????? ? ????? ????? 85 ??????. ??????, ? ????????? ???? ???? ??????????? ??????? ?????? ??????, ??? ???????? ???????? ???????? ?????? ??????????? ???????? ? ????????? ???????? ????? ?? 830 ??????.???????? ??????? ??????? ??????????? ????? ??? ??????? ? ???????? ?????, ? ????? ???????????? ????????? ??????????? ??????.

??????????? ?????????????? Suzuki Jimny 2019

???????? ????????? ????????? ?????? ?????? ???????????? ??????????? 4-??????????? ?????????? ?15? ??????? 1,5-?????, ????????????? ??????????? ????????????? ?????? ???????, 16-????????? ??? ? ???????????? ?????? ?????????????????. ???????? ?????? ???????? ???????? ????????? 102 ?.?., ? ???????????? ???????????? ?????? ? 130 ??, ??????? ???????? ??? 6000 ? 4100 ??/??? ??????????????. ???? ??????? ????????? ????? ?????????? 5-??????????? ???? ???? 4-??????????? ????????, ?????? ????????????? ?? ?????? ?????????? ???????????? ? ???????????????? ?????????????? ???????, ????? ??? ?????? ?? 0 ?? 100, ???????????? ???????? ? ?????? ???????.

?? ? Suzuki ?????????, ??? ?????????? ???? ??????? ??????????? ? ?????????? (?????????????? ?????????? ?? 100 ?? 14,1-17 ???., ??? ??????? ???????????? 140 ??/??? ? ????????? ? ??????? ????? 7,5 ?/100 ??).

?? ???????????, ??? ??????????? ?????? ????-???????????? ????? ???????? ? ??? ???????????? ????? ?????? ?? ?????????? ????????? Suzuki Swift, ?????????????? 1,2-???????? 91-??????? ? 1-???????? 102-??????? ????????????).
?????????? ??????????? ????????????? ????????????????? ???????? ??????? ??????? ? ????? ???????????? ???????? ???? (??????????? ???????? ?? ????????? ?? 100 ??/???) ? ?????????? ? ?????????? ?????????. ?????????? ?????????? ?? ???? ?????????? ???????????, ??????????? ? ???????? ?????????????? ????????????? ?????, ?? ??????? ?? ???? 8-??????????????????? ???? ???????? ????? ? ????????? ????????????? ??????? ?????????.????????? ????????
??????? ? ????? ???????????? ?? ??????????? ?????????? ????????? ?????????????? ?????? ? ??????????? ????????. ??????? ?????????? ????????? ?? ???? ??????-?????? ? ???????????? ??????????????? ???? ? ?????????????? ?????????, ?????????? ??????? ?????????? ???????????? ?? ??????? ?????? ????????. ??????????? ??? ???????? ????????? ?????????, ? ?? ????? ??? ?????? ??? ????????? ??????? ??????????? ????.

??????? ???????????? ?????? Suzuki Jimny

???????? ?? ???? ?????????? ????????, ????? ?????? ????? ? ???? ???????? ??????? ?????????? ?????? ? ????????????
, ??????????? ?? ????????????. ? ?? ????? ????????:?? ????????? ?????? ?????????? ????? ???????? ??????????? ???????? ?????? ????????????.

???????????? ? ????????? ?????? ?????? 2019 ????

??????????? ??????? 4-?? ????????? ?????? ?????? ? ?????? ???????? ? ??????? 2018-??, ? ?? ????? ??? ? ?????? ? ?????????? ????????? ????????? ???? ????????????? ?? ?????? ??????? 2019 ????. ??????????????? ?????????
???????-???????????? ? ??????, ? ????????? ? ??????????????, ???????? 13 ???. ?????? (??????? 17 ???. ???????? ??? 1,1 ???. ???.).?????? ???????????? ????????? ???????????:
? ????? ??????????? ?????????????, ?????? ???? ??????? ???? ??????????, ?????? ?????? ????????????? ??????????:
????? ??????????? ????????????? ????????? ??????? ?????? ??????????????? ???????????? ? ????????? ???????????, ????????? ??????????? ???????? ??????? ????????, ? ????? ????????????????? ??????? ? ?????????? ?????????? ??????.

??????????

?????????????? ????????? Suzuki Jimny ?????????? ??????? ????????????? ????? ???????? ??????????, ??? ? ?? ???????????, ???? ?????????? ????? ??????? ??????? ?????????? ???????????? ?????? ?? ????? ????, ????? ??????? ?????? ??????? ???????????? ???? ?? ?????? ?????????????? ??????? ?Club 4×4?. ???????? ????????? ?????????????? ? ???? ?????? ?????? 2019-2020.???????? ??????? ???????????????, ?? ?????????? ??????????? ? ???, ??? ????? Jimny ?????? ????????? ????????????, ???? ?????????????? ?? ?????? ??????????????? ????????? ? ????? ???????????? ?????, ?? ? ????????????????? ????????????. ?????-????? Suzuki Jimny 2019:

????
Suzuki

????-??????
????? Suzuki Jimny 2019: ????????? ??????, ?????????? ?????????, ??????????? ??????????????, ????? ????????????, ???????????? ? ??????. ? ????? ?????? ? ?????-????? ?????? ?????? 2019 ????!


2


—>

На российском рынке стартовали продажи обновленного внедорожника Suzuki Jimny 2019-2020 года. Модель четвертого поколения, технически максимально близкая к своим предшественникам, но при этом отличающаяся оригинальным дизайном кузова и улучшенным оснащением, добралась до нас спустя год после первого официального показа. Базовая цена Сузуки Джимни 2019 в России стала известна 31 июля и составила 1 359 000 рублей. На следующий день – 1 августа – был опубликован полный прайс-лист, запротоколировавший оснащение автомобиля одним мотором (1.5-литровым бензиновым агрегатом мощностью 102 л.с.) и двумя коробками передач (5МКПП и 4АКПП), а также наличие двух вариантов комплектации (GL и GLX).

Фото Сузуки Джимни 2019

Вид сзади

Чем новый Джимни отличается от старого?

В ходе первой за долгое время модернизации (машина не менялась около шести лет) Suzuki Jimny обзавелся:

 • Новым кузовом с иной интерпретацией квадратных форм;
 • Светодиодной оптикой;
 • Расширенной гаммой кузовных эмалей (подготовлено восемь схем окраса, включая три с контрастной крышей);
 • Салоном с более качественной отделкой;
 • Современным оборудованием, в том числе, мультимедиа-системой с сенсорным экраном и функционалом для интеграции гаджетов;
 • Новым двигателем K15B объемом 1.5 литра (102 л.с., 130 Нм), пришедшим на смену прежнему 1.3-литровому мотору мощностью 85 л.с. (110 Нм).

Фото салона нового Jimny

То есть, как мы видим, изменения весьма масштабные, и многие из них направлены, прежде всего, на повышение уровня комфорта пассажиров, ведь внутренне убранство дореформенного автомобиля иначе как спартанским не назовешь. Однако в главном Сузуки Джимни остался верен себе – он по-прежнему является честным рамным внедорожником с неразрезными мостами, полным приводом типа part-time и понижающей передачей.

Багажник новинки

Комплектации и цены Suzuki Jimny 2019 в России

Новая модель предлагается на нашем рынке в исполнениях GL и GLX. При этом базовый вариант оснащения доступен как для версий с 5-ступенчатой «механикой» (цена 1 359 000 рублей), так и для модификаций с 4-ступенчатой АКПП (1 419 000 рублей). В перечень стандартного оборудования входят галогенные фары, электрорегулировка боковых зеркал, подогрев передних сидений, обогрев заднего стекла, электрические стеклоподъемники, кондиционер, начальная аудиосистема с Bluetooth и кнопками управления на руле, ABS, система стабилизации, ассистенты старта в подъем и спуска с горы, система мониторинга давления воздуха в шинах, 15-дюймовые стальные диски с резиной 195/80 R15, две подушки безопасности.

Модификации/комплектации GL GLX
1.5 102 л.с./5МТ 4WD 1 359 000
1.5 102 л.с./4АТ 4WD 1 419 000 1 569 000

Цена Сузуки Джимни 4-го поколения в более насыщенной комплектации GLX составляет 1 569 000 рублей. Такие машины получают светодиодные фары с автоматическим корректором, обтянутое кожей рулевое колесо, мультимедийный комплекс с 7-дюймовым экраном (интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, навигация), климат-контроль, круиз-контроль, обогрев боковых зеркал, розетку 12В в багажнике, 15-дюймовые легкосплавные диски.

Технические характеристики Suzuki Jimny 2019-2020

Параметр Сузуки Джимни 1.5 102 л.с.
Двигатель
Тип двигателя бензиновый
Турбонаддув нет
Конфигурация цилиндров R4
Объем, куб. см. 1462
Мощность, л.с. (при об/мин) 102 (6000)
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) 130 (4000)
Трансмиссия
Привод полный
Коробка передач 5МКПП 4АКПП
Подвеска
Тип передней подвески зависимая
Тип задней подвески зависимая
Тормозная система
Передние тормоза дисковые
Задние тормоза барабанные
Рулевое управление
Тип усилителя электрический
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км 7.7 8.4
Загородный цикл, л/100 км 6.2 6.9
Смешанный цикл, л/100 км 6.8 7.5
Габаритные размеры
Количество дверей 3
Количество мест 4
Длина, мм 3645
Ширина, мм 1645
Высота, мм 1725
Колесная база, мм 2250
Объем багажника (мин./макс.), л 85/830
Дорожный просвет (клиренс), мм 210
Масса
Снаряженная (мин/макс), кг 1090/1135 1110/1135
Полная, кг 1435 1435
Динамические характеристики
Максимальная скорость, км/ч 145 140
Время разгона до 100 км/ч, с н/д н/д

Фото Suzuki Jimny 4

[pp_imgslider srcs=»https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_366_8x2qbf78otsuzuki-jimny-2019-rus-6-160×120.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_367_2j70swvabtsuzuki-jimny-2019-rus-7-160×120.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_368_tay08tboktsuzuki-jimny-2019-rus-8-160×120.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_369_73p60lka9tsuzuki-jimny-2019-rus-9-160×120.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_370_ituq1wcjgtsuzuki-jimny-2019-rus-10-160×120.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_371_lnj3shz7etsuzuki-jimny-2019-rus-11-160×120.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_372_2zayyrx9dtsuzuki-jimny-2019-rus-12-160×120.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_373_zz681hofztsuzuki-jimny-2019-rus-13-160×120.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_374_zfe5u8te4tsuzuki-jimny-2019-rus-15-160×120.jpeg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_375_ymu11qvjrtsuzuki-jimny-2019-rus-14-160×120.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_376_5k6zkkct9tsuzuki-jimny-2019-rus-16-160×120.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_377_758tyzmt8tsuzuki-jimny-2019-rus-17-160×120.jpg»]

На рынке настоящих «проходимцев» уже который год властвует запустение: одни ранее ставшие почти легендарными вдруг «переехали» с рамной конструкции, другие лишаются проверенных механических блокировок в пользу разнообразных электронных помощников. К представителям «старой школы» можно уверенно отнести впечатляющего «Гелика» и куда менее значительного… Джимни. О новом (четвертом уже) поколении которого и пойдет речь в этой статье.

Первая генерация этой «внедорожной блохи» стартовала в далёком 1998 году и стала настоящим прорывом в тех местах, где другие и не думали развиваться: своими повадками, характеристиками и показателями проходимости он как будто насмехался над большими, тяжелыми и мощными «конкурентами». В 2018 году изменений в этом плане не произошло: те же скромные три двери (пара боковых плюс багажник), та же знакомая конструкция «коробочкой», лишенная изящества и стиля… Зато по-прежнему на месте рама, понижайка и всё остальное, что так любят ценители этой «блохи».

Именно потому как-то всерьез описывать внешний вид нового Сузуки Джимни… сложно. На первый взгляд вообще странно, что его называют новым: конфигурация радиаторной решетки и передней оптики отсылает нас еще к самому первому Jimny LJ10, кузов в целом вроде как сохранил черты уже второй генерации SJ30… Последующие взгляды ничего принципиально нового не добавляют… Зато отныне «модники» могут похвастаться новшеством: для Джимни отныне доступна двухцветная окраска кузова. Отличие, впрочем, не велико: разница лишь в том, будет ли крыша этого, прости Господи, внедорожника, в цвет основного кузова — или черной.

Интерьер в свою очередь может порадовать разве что простотой и практичностью: черный пластик передней панели, интегрированный в вершину центральной консоли сенсорный дисплей мультимедийной системы (который благодаря своим нарочито-грубым граням производит впечатление «противовандального» планшета), пара глубоких колодца приборной панели, разделенные небольшим дисплеем бортового компьютера.

Учитывая скромное количество дверей и малые габариты, на заднем ряду трём пассажирам можно будет поместиться в единственном случае: если это будут дети. Для двоих же места будет по необходимому минимуму достаточно. О комфортных «излишествах» для второго ряда кресел речь не идет в принципе.

[pp_imgslider srcs=»https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_378_m0vacwz7stsuzuki-jimny-2019-4-420×236.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_379_7tz20sfvetsuzuki-jimny-2019-5-420×236.jpg»]

А всё почему? Потому что Suzuki Jimny 2019 модельного года, как и предшественники, славится не комфортом, а количеством преодоленных километров там, где многие современные «кроссоверы» не проедут даже с «полным приводом». Просто потому, что эта «подкованная блоха» может и пользуется такими своими качествами, как:

 •  отдельная лонжеронная рама,
 • неразрезные мосты,
 • зависимые подвески,
 • раздаточная коробка с понижающей передачей,
 • подключаемый полный привод.

При этом, как и прежде, Jimny нового поколения не показывает впечатляющих силовых и размерных показателей: менее 4 метров в длину, а под капотом скрывается крошечный турбированный трехцилиндровый моторчик R6 рабочим объемом 660 см³ (64 л.с., 95 Нм крутящего момента). Альтернативой ему может стать модификация Sierra с куда как более крупным 1,5-литровым «атмосферником» (его показатели пока не известны). В тандеме с обоими моторами выбор между 5-ступенчатой механической и 4-диапазонной автоматической коробками. Сразу отметим, что на данный момент указанные моторы анонсированы для рынка Японии — останутся ли они и для прочих рынков сбыта, покажет лишь время.

Сразу стало известно и о комплектациях маленького японского внедорожника:

 • Jimny с маленьким мотором R6 будет доступен в версиях XG, XL и XC
 • Jimny Sierra будет предлагаться в модификациях JL и JC

Базовое оснащение XG включает в себя:

 • передние и боковые подушки безопасности,
 • галогеновая головная оптика,
 • кондиционер,
 • 16-дюймовые штампованные колеса

XL в свою очередь расширяется:

 • противотуманками,
 • климат-контролем,
 • системой доступа в салон без ключа,
 • электрорегулировками внешних зеркал

Наконец, условно-топовое исполнение XC дополнится светодиодной оптикой с омывателем, круиз-контролем и легкосплавными дисками.

Кроме наличия под капотом атмосферного мотора и расширителей колёсных арок из неокрашенного пластика, базовый Suzuki Jimny Sierra JL сразу оснащён богаче:

 • передние и боковые подушки безопасности,
 • климат-контроль,
 • электрорегулировки боковых зеркал,
 • система доступа в салон без ключа,
 • 15-дюймовые штампованные колеса,
 • противотуманные фары.

В свою очередь, вариант JC дополнится итоговыми пунктами из той же светодиодной оптики с омывателем, круиз-контролем и литыми дисками.

Не остались в стороне японские инженеры и от вопросов безопасности: в качестве опции этот маленький, но гордый внедорожник оснащется системой Safety Support с лазерами и камерой, которые в тандеме распознают препятствия впереди, расстояние до него — и при необходимости могут привести в действие тормозную систему самостоятельно. Последнее доступно в диапазоне скоростей от 5 до 100 км/ч, но с некоторыми ограничениями: пешеходы распознаются на максимум 60 км/ч.

Кроме того, внедорожник будет предложен в четырех вариантах — Survival, Offroad, Heritage и Revival. Каждый из которых отличается дизайном экстерьера и оснащением.

Наконец, информация для ценителей этого маленького, но гордого японского проходимца: его технические характеристики.

Согласно официальных данных, «малыш» немного вырос (+20 мм), одновременно прибавив 45 мм в ширину (смотрел на накачанного Гелика и много кушал). Итоговые габариты таковы:

 • длина — 3480 мм
 • ширина — 1645 мм
 • высота — 1725 мм
 • дорожный просвет — 210 мм

На фоне современных кроссоверов, 21 см «под пузом» может показаться не самым выдающимся результатом — но учитывая короткую базу, полноценный полный привод и серьезную геометрию, даже с учетом не самых выдающихся по показателям моторов, новый Джимни поскачет по буеракам, что будь здоров!

Цены? Купить новый Suzuki Jimny 2019 пока можно лишь в родной Японии со стартовым ценником 1,5 млн йен — это примерно 860 тысяч рублей по актуальному курсу.

[pp_imgslider srcs=»https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_380_ue4vj4i8ctsuzuki-jimny-2019-1-200×125.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_381_232gv20g1tsuzuki-jimny-2019-2-200×125.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_382_w8a7xxe2ftsuzuki-jimny-2019-3-200×125.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_383_q5vtulsvytsuzuki-jimny-2019-4-200×125.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_384_7elzp1pcztsuzuki-jimny-2019-5-200×125.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_385_fo2oltgf0tsuzuki-jimny-2019-6-200×125.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_386_456ngvpx2tsuzuki-jimny-2019-7-200×125.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_387_ljfo25tbltsuzuki-jimny-2019-8-200×125.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_388_dr2qnofz8tsuzuki-jimny-2019-9-200×125.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_389_ueaaymtnitsuzuki-jimny-2019-10-200×125.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_390_mqb5r787btsuzuki-jimny-2019-11-200×125.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_391_logl2rq5jtsuzuki-jimny-2019-12-200×125.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_392_8wzbric98tsuzuki-jimny-2019-13-200×125.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_393_mif1e7xi8tsuzuki-jimny-2019-14-200×125.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_394_1sf1vwj0ntsuzuki-jimny-2019-15-200×125.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_395_6xmp4rk3vtsuzuki-jimny-2019-16-200×125.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_396_4g875rz0ftsuzuki-jimny-2019-17-200×125.jpg,https://freshgeek.ru/wp-content/uploads/2019/10/pp_image_397_0tpdga5entsuzuki-jimny-2019-18-200×125.jpg»]
Оцените статью
Просто о технологиях
Добавить комментарии

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector